strona główna Gminna baza telefoniczna Biletyn Informacji Publicznej Znajdź nas na Facebooku
Dostosuj czcionkę

Struktura organizacyjna i zadania realizowane w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Referaty:

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Finansowo-Budżetowy

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Referat Spraw Obywatelskich

Samodzielne stanowiska:

ds. zamówień publicznych i spraw komunalnych

ds. administracyjno-gospodarczych

ds. obsługi informatycznej

ds. oświaty i wychowania

d. rozliczania jednostek szkolnych

ds. obsługi biura Rady Miejskiej

ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

ds. kadr i archiwizacji akt

ds. remontowo-budowlanych (RB)

Inne stanowiska:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji


Do zadań realizowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego należy w szczególności:


1.Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

2.Przygotowywanie dokumentów przedślubnych.

3.Prowadzenie rejestrów zapewnień do małżeństw cywilnych i konkordatowych.

4.Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

5.Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

6.Wydawanie dokumentów do zawarcia małżeństw z cudzoziemcami.

7.Przyjmowanie oświadczeń o ostatniej woli-sporządzanie testamentów alograficznych oraz prowadzenie rejestru oświadczeń.

8.Dokonywanie zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych.

9.Wydawanie zaświadczeń oraz odpisów aktów stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

Kierownik:

Violetta Turek

pokój nr 206

tel. (77) 46 23 126

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Do zadań realizowanych w Referacie Finansowo-Budżetowym należy w szczególności:

1.Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu gminy i funduszy celowych.

2.Kontrola wydatkowania środków budżetowych i funduszy.

3.Dochodzenie należności budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.Pobór opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

5.Pobór czynszów za dzierżawę i najem gruntów i budynków.

6.Rozliczanie podatku VAT.

7.Prowadzenie punktu kasowego urzędu.

8.Prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeń społecznych.

9.Monitorowanie działań z zakresu pomocy publicznej w gminie wraz z opracowaniem sprawozdań z realizacji tych działań.

10.Wymiar i pobór podatków i opłat realizowanych przez gminę, stanowiących dochód gminy.

11.Prowadzenie urządzeń księgowych oraz ewidencji niezbędnych do prawidłowej realizacji poboru podatków i opłat.

12.Wystawianie zaświadczeń na wniosek podatników.

13.Przeprowadzanie kontroli podatkowych.

14.Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawach o udzielanie ulg podatkowych.

15.Prowadzenie ewidencji majątku gminy oraz rozliczanie inwentaryzacji.

16.Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

17.Realizacja zadań związanych z refundacją kosztów praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych dla pracodawców i rzemieślników realizujących kształcenie zawodowe.


Kierownik:

Halina Cytacka

pokój nr 109

tel. (77) 46 23 151

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Do zadań realizowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:


1.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

2.Przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych dla nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu.

3.Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4.Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, użyczeniem i trwałym zarządem nieruchomości gminnych.

5.Prowadzenie spraw zwianych z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

6.Sporządzaniem spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.

8.Sporządzanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz okresowych raportów z jego wykonania.

9.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10.Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, w tym naliczanie i pobieranie opłat za ich usunięcie.

11.Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

12.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

13.Prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie Gminy Zawadzkie oraz nadzór nad akcją elektronicznego znakowania psów.

14.Wydawanie decyzji, na podstawie której zwierzę traktowane w sposób niewłaściwy może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi.

15.Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie projektu prac geologicznych oraz wniosków o udzielenie bądź zmianę koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.


Kierownik:
Karina Bartoszek
pokój 300
tel. (77) 46 23 141
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Do zadań realizowanych w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy należy w szczególności:


1.Prowadzenie Punktu Obsługi Petenta, w tym przyjmowanie wpływającej do urzędu korespondencji,

2.Promocja gminy na zewnątrz.

3.Redagowanie gazety samorządowej „Krajobrazy Zawadzkiego”.

4.Przygotowywanie oraz prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych Gminy Zawadzkie.

5.Tworzenie strategii rozwoju gminy oraz opracowywanie wynikających z niej programów.

6.Przygotowanie wniosków o płatność oraz dotyczących końcowego rozliczenia projektów realizowanych przy współudziale środków pozabudżetowych.

7.Opracowywanie i wdrażanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Zawadzkie.

8.Prowadzenie oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym realizowanych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

9.Prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

10.Nadzór nad działalnością ognisk środowiskowych.

11.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

12.Prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

13.Prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury.

14.Prowadzenie punktu informacji turystycznej.

15.Współdziałanie i nadzór nad realizacją przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki zadań w zakresie organizowania imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych.

Kierownik:

Marek Matuszczak
pokój 102
tel. (77) 46 23 111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych w Referacie Spraw Obywatelskich należy w szczególności:


1.Prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z w/w rejestrów.

2.Wprowadzanie danych bezpośrednio w czasie rzeczywistym do Rejestru DowodówOsobistych oraz udostępnianie danych z w/w rejestru.

3.Dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy.

4.Wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego.

5.Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych oraz przyjmowanie zgłoszeńo organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych.

6.Prowadzenie rejestru i kwalifikacji wojskowej.

7.Nakładanie w drodze decyzji obowiązku świadczenia osobistego i świadczeń rzeczowychw czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

8.Realizacja zadań obronnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

9.Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowychna cele Ochotniczych Straży Pożarnych.

10.Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej.

11.Realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej.

12.Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

13.Prowadzenie stałego rejestru wyborców.

14.Prowadzeniem kancelarii niejawnej.

Kierownik:

Krzysztof Trzewiczek

pokój 111

tel. (77) 46 23 131

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw zamówień publicznych i spraw komunalnych należy w szczególności:


1.Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz pracy komisji przetargowych oraz przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

2.Współdziałanie w przygotowywaniu przetargów na wybór wykonawców zadań przyjętych do planu rzeczowego w gminnych jednostkach organizacyjnych.

3.Nadzór nad działalnością zarządcy mieszkalnych budynków komunalnych.

4.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową gminy.

5.Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem prawa do najmu lokali.

6.Reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

7.Nadzór merytoryczny nad gospodarką finansową sołectw w ramach budżetu gminy, na podstawie zatwierdzonych planów wydatków przez samorządy wiejskie.

8.Realizowanie zadań związanych z komunikacją gminną.

9.Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy - Prawo energetyczne.

10.Organizacja i ocena funkcjonowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

11.Realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

12.Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska.

Osoba kontaktowa:

Dorota Klyssek

pokój 103

tel. (77) 46 23 138

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw administracyjno-gospodarczych należy w szczególności:


1.Zarządzanie budynkami oraz gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i innymi pomieszczeniami urzędu.

2.Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,

3.Zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynku urzędu.

4.Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy oraz inwentaryzacją majątku urzędu.

5.Zaopatrzenie urzędu w prasę , materiały biurowe i inne materiały specjalistyczne.

6.Gospodarka pieczęciami urzędowymi i prowadzenie ich rejestru.

7.Planowanie i realizacja remontów i inwestycji związanych z utrzymaniem budynków administracyjnych i ich wyposażeniem.

8.Trwałe oznakowywanie numerami inwentarzowymi środków trwałych i wyposażenia urzędu.

9.Współpraca w realizacji prac porządkowo-gospodarczych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych i publicznych.

Osoba kontaktowa:

Henryk Bartoszek

pokój 300

tel. (77) 46 23 137

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw obsługi informatycznej należy w szczególności:


1.Opracowywanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych w urzędzie oraz organizowanie prac wdrożeniowych systemów informatycznych.

2.Nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego urzędu.

3.Planowanie i zakup sprzętu komputerowego zgodnego z potrzebami urzędu.

4.Ewidencje sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci teleinformatycznej.

5.Zapewnienie usług gwarancyjnych oraz serwisu sprzętu i oprogramowania.

6.Administrowanie siecią informatyczną urzędu i serwerem poczty elektronicznej.

7.Sprawowanie nadzoru nad ważnością licencji na oprogramowania.

8.Obsługa techniczna i programowa serwera obsługującego stronę internetową urzędu oraz serwera obsługującego Biuletyn Informacji Publicznej (funkcja redaktora).

9.Obsługa centrali telefonicznej.

Osoba kontaktowa:

Damian Dubiel
pokój 006
tel. (77) 46 23 109
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw oświaty i wychowania należy w szczególności:


1.Przygotowywanie i obsługa postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których gmina jest organem

prowadzącym.

2.Prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem nauczycieli za osiągnięcia w zakresie realizowanych zadań.

3.Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli.

4.Dokonywanie analizy i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi:
a)arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
b)zmian organizacji pracy jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu roku szkolnego.

5.Przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli.

6.Prowadzenie ewidencji obowiązku nauki oraz jego egzekwowanie.

7.Obsługa administracyjna i koordynacja prowadzonych konkursów przedmiotowych na szczeblu gminnym.

8.Planowanie, organizacja i rozliczanie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół i placówek organizowanych dla realizacji obowiązku

szkolnego i nauki.

9.Współpraca z Opolskim Kuratorem Oświaty, innymi instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i

przedszkoli.

10.Przekazywanie jednostkom oświatowym informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji.

11.Obsługa administracyjna spraw związanych z lokalami mieszkalnymi dla nauczycieli na terenie Gminy.


Osoba kontaktowa:
Sonia Kaczmarczyk
pokój 105
tel. (77) 46 23 123
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw rozliczania jednostek szkolnych należy w szczególności:

1.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją budżetu przez szkoły i przedszkola, sporządzanie zbiorczych projektów planów rzeczowo-finansowych, współpraca z jednostkami w zakresie ostatecznego kształtu i realizacji budżetu poszczególnych gminnych jednostek oświatowych.
2.Sporządzanie zbiorczych sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu szkół i przedszkoli, z terenu gminy oraz zadań realizowanych na stanowisku.
3.Analizowanie wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych.
4.Weryfikacja i analiza wydatków związanych z wynagradzaniem pracowników gminnych jednostek oświatowych, analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
5.Analiza dochodów placówek oświatowych.
6.Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania oraz rozliczaniem dotacji celowych na zadania oświatowe.
7.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
8.Prowadzenie gminnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.
9.Przeprowadzanie analizy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę oraz wnioskowanie o dodatkowe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
10.Prowadzenie spraw w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym zabezpieczanie środków, przygotowywanie planów, analiza sprawozdań oraz obsługa merytoryczna zadania.

Osoba kontaktowa:
Izabela Guzy
pokój 105
tel. (77) 46 23 122
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw obsługi biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

1.Organizacyjne przygotowanie wyborów, spisów powszechnych i referendów.

2.Obsługa techniczno-biurowa posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji.

3.Dostarczanie radnym-zawiadomień o zwołaniu sesji Rady Miejskiej oraz niezbędnych materiałów, a w szczególności projektów aktów prawnych.

4.Przekazywanie treści uchwał Rady Miejskiej Burmistrzowi, Wojewodzie oraz innym uprawnionym organom.

5. Prowadzenie rejestru i zbioru interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi przygotowanych przez Burmistrza.

6.Prowadzenie rejestrów i zbiorów protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji.

7.Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz analizowanie ich realizacji.

8.Obsługa biurowa przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, przewodniczących komisji oraz pozostałych radnych związanych z wykonywaniem mandatu.

9.Wykonywanie czynności związanych z obowiązkiem składania przez radnych oświadczeń majątkowych.

10.Obsługa Rady Miejskiej związana z rozpatrywaniem skarg i wniosków skierowanych do Rady.

11.Prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu rejestru przepisów gminnych.

12.Przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie oraz Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie

Osoba kontaktowa:

Joanna Zawadzka

pokój 207

tel. (77) 46 23 117

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu należy w szczególności:


1.Obsługa administracyjno-biurowa Burmistrza.

2.Obsługa sekretariatu.

3.Prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, porozumień, ugód i umów.

4.Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz rejestru skarg i wniosków.

5.Prowadzenie księgi kontroli przeprowadzanych w urzędzie oraz dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

6.Organizacja spotkań, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych organów gminy z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz mieszkańcami gminy.

7.Prowadzenie kancelarii urzędu, a w szczególności ewidencja korespondencji przychodzącej, jej rozdział, wprowadzenie do programu komputerowego oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej.

8.Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoba kontaktowa:

Danuta Labus

pokój 202

tel. (77) 46 23 106

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw kadr i archiwizacji akt należy w szczególności:

1.Prowadzenie całości spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników.

2.Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

3.Prowadzenie rejestru poleceń wyjazdu służbowego dla pracowników urzędu oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

4.Prowadzenie wszelkich spraw związanych z profilaktyczną opieką lekarską pracowników.

5.Prowadzenie kompleksu spraw socjalnych pracowników.

6.Prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

7.Analiza zatrudnienia i planowanie zatrudnienia oraz sporządzanie sprawozdań.

8.Organizacja konkursów na stanowiska kierownicze w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.

9.Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem pracowników.

10.Organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz stażów dla absolwentów.

Osoba kontaktowa:

Danuta Szymanowska

pokój 306

tel. (77) 46 23 106

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw remontowo-budowlanych należy w szczególności:

1. Przygotowanie i realizacja zadań budżetowych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów mienia komunalnego.
2. Nadzór nad przygotowywaniem oraz zatwierdzanie pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego wytworzonej dokumentacji dotyczącej wszelkich robót budowlano-remontowych.
3. Udział w odbiorach robót budowlanych.
4. Bieżąca kontrola stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych.
5. Nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części związanej z budową, przebudową czy remontem.
6. Udział w przygotowywaniu zamówień publicznych oraz umów z wykonawcami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych.
7. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek technicznych i awarii w nieruchomościach stanowiących mienie gminy.
8. Ocena i zlecanie niezbędnych napraw, usuwania usterek technicznych i awarii gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
9. Pełnienie funkcji inwestora w zadaniach inwestycyjnych i remontowych obejmujących roboty budowlane i prace projektowo-kosztorysowe ujęte w budżecie gminy.
10. Przygotowywanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i budowlanych oraz rozbiórek.
11. Sporządzanie planów rozbiórek budynków, bądź wyłączenia z użytkowania budynków z uwagi na zły stan techniczny oraz udział w nadzorowaniu realizacji tych zadań
12. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych robót budowlanych oraz załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących stanu technicznego zasobów gminy.
13. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań remontowych i budowlanych oraz innych zadań inwestycyjnych, przekazanie ich protokołami przekazania oraz przyjęcie środków trwałych PT do użytku.
14. Uczestniczenie w przeglądach budynków w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów remontowych (budowlanych) i inwestycyjnych.
15. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
16. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
17. Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego.
18. Prowadzenie ewidencji sieci dróg gminnych i mostów.
19. Utrzymywanie współpracy z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich, przebiegających przez teren gminy.
20. Nadzór nad realizacją zadań zleconych zewnętrznym wykonawcom w zakresie spraw drogowych, w tym należytego utrzymania i ochrony dróg gminnych.

Osoba kontaktowa:

Janusz Jagiełło

pokój 103

tel. (77) 46 23 136

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności w zakresie:


1.Zapewnienia ochrony informacji niejawnych w urzędzie.

2.Zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

3.Zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

4.Kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

5.Opracowywania i aktualizowania, planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji.

6.Prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

7.Prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w urzędzie, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Osoba kontaktowa:

Joanna Zawadzka

pokój 207

tel. (77) 46 23 117

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych należy w szczególności:


1.Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i ich rejestrowanie.

2.Kontrola pracowników i innych osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych pod względem ochrony danych.

3.Nadzór nad przekazywaniem danych osobowych instytucjom uprawnionym do ich otrzymywania.

4.Tworzenie, prowadzenie i wdrażanie w urzędzie dokumentów regulujących problematykę bezpieczeństwa danych osobowych.

5.Podejmowanie działań w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym przywrócenie stanu prawidłowego, zidentyfikowanie przyczyn i przedstawienie ich Burmistrzowi.

Osoba kontaktowa:

Joanna Zawadzka

pokój 207

tel. (77) 46 23 117

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Spacer po Krainie Dinozaurów

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.