strona główna Gminna baza telefoniczna Biletyn Informacji Publicznej Znajdź nas na Facebooku
Dostosuj czcionkę

Struktura organizacyjna i zadania realizowane w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Referaty:

Urząd Stanu Cywilnego

Referat Finansowo-Budżetowy

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Referat Spraw Obywatelskich

Samodzielne stanowiska:

ds. zamówień publicznych i spraw komunalnych

ds. administracyjno-gospodarczych

ds. obsługi informatycznej

ds. oświaty i wychowania

d. rozliczania jednostek szkolnych

ds. obsługi biura Rady Miejskiej

ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

ds. kadr i archiwizacji akt

ds. remontowo-budowlanych (RB)

Inne stanowiska:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

 

Do zadań realizowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

1.Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

2.Przygotowywanie dokumentów przedślubnych.

3.Prowadzenie rejestrów zapewnień do małżeństw cywilnych i konkordatowych.

4.Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

5.Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

6.Wydawanie dokumentów do zawarcia małżeństw z cudzoziemcami.

7.Przyjmowanie oświadczeń o ostatniej woli-sporządzanie testamentów alograficznych oraz prowadzenie rejestru oświadczeń.

8.Dokonywanie zapisów w aktach stanu cywilnego na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, decyzji administracyjnych i oświadczeń osób uprawnionych.

9.Wydawanie zaświadczeń oraz odpisów aktów stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Kierownik:

 

Violetta Turek

pokój nr 206

tel. (77) 46 23 126

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Do zadań realizowanych w Referacie Finansowo-Budżetowym należy w szczególności:

1.Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu gminy i funduszy celowych.

2.Kontrola wydatkowania środków budżetowych i funduszy.

3.Dochodzenie należności budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.Pobór opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

5.Pobór czynszów za dzierżawę i najem gruntów i budynków.

6.Rozliczanie podatku VAT.

7.Prowadzenie punktu kasowego urzędu.

8.Prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeń społecznych.

9.Monitorowanie działań z zakresu pomocy publicznej w gminie wraz z opracowaniem sprawozdań z realizacji tych działań.

10.Wymiar i pobór podatków i opłat realizowanych przez gminę, stanowiących dochód gminy.

11.Prowadzenie urządzeń księgowych oraz ewidencji niezbędnych do prawidłowej realizacji poboru podatków i opłat.

12.Wystawianie zaświadczeń na wniosek podatników.

13.Przeprowadzanie kontroli podatkowych.

14.Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawach o udzielanie ulg podatkowych.

15.Prowadzenie ewidencji majątku gminy oraz rozliczanie inwentaryzacji.

16.Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej oraz w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

 


 

Kierownik:

 

Halina Cytacka

pokój nr 109

tel. (77) 46 23 151

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 
Do zadań realizowanych w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 

1.Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

2.Przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych dla nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu.

3.Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4.Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, użyczeniem i trwałym zarządem nieruchomości gminnych.

5. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, w tym naliczanie i pobieranie opłat za ich usunięcie.

6.Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

7.Sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku usuwania drzew stanowiących własność Gminy Zawadzkie.

8. Wyłapywanie bezdomnych psów.

9.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.

10.Wydawanie decyzji, na podstawie której zwierzę traktowane w sposób niewłaściwy może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi.

11.Szacowanie strat w rolnictwie.

12.Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13.Prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów na terenie Gminy Zawadzkie oraz nadzór nad akcją elektronicznego znakowania psów.

14.Wydawanie decyzji, na podstawie której zwierzę traktowane w sposób niewłaściwy może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi.

15.Opiniowanie wniosków o zatwierdzenie projektu prac geologicznych oraz wniosków o udzielenie bądź zmianę koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

 


Kierownik:
Karina Bartoszek
pokój 300
tel. (77) 46 23 141
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 


Do zadań realizowanych w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy należy w szczególności:

 

1.Prowadzenie Punktu Obsługi Petenta, w tym przyjmowanie wpływającej do urzędu korespondencji,

2.Promocja gminy na zewnątrz.

3.Redagowanie gazety samorządowej „Krajobrazy Zawadzkiego”.

4.Przygotowywanie oraz prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych Gminy Zawadzkie.

5.Tworzenie strategii rozwoju gminy oraz opracowywanie wynikających z niej programów.

6.Przygotowanie wniosków o płatność oraz dotyczących końcowego rozliczenia projektów realizowanych przy współudziale środków pozabudżetowych.

7.Opracowywanie i wdrażanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie Gminy Zawadzkie.

8.Prowadzenie oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym realizowanych w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

9.Prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

10.Nadzór nad działalnością ognisk środowiskowych.

11.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.

12.Prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

13.Prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury.

14.Prowadzenie punktu informacji turystycznej.

15.Współdziałanie i nadzór nad realizacją przez Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki zadań w zakresie organizowania imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych.

16.Nadzór merytoryczny nad gospodarką finansową sołectw w ramach budżetu gminy, na podstawie zatwierdzonych planów wydatków przez samorządy wiejskie.

17.Realizowanie zadań związanych z komunikacją gminną.

Kierownik:

Marek Matuszczak
pokój 102
tel. (77) 46 23 111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych w Referacie Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 

 

1.Prowadzenie rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnianie danych z w/w rejestrów.

2.Wprowadzanie danych bezpośrednio w czasie rzeczywistym do Rejestru DowodówOsobistych oraz udostępnianie danych z w/w rejestru.

3.Dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy.

4.Wydawanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego.

5.Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych oraz przyjmowanie zgłoszeńo organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych.

6.Prowadzenie rejestru i kwalifikacji wojskowej.

7.Nakładanie w drodze decyzji obowiązku świadczenia osobistego i świadczeń rzeczowychw czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

8.Realizacja zadań obronnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

9.Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem środków finansowychna cele Ochotniczych Straży Pożarnych.

10.Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej.

11.Realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej.

12.Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

13.Prowadzenie stałego rejestru wyborców.

14.Prowadzeniem kancelarii niejawnej.

 

Kierownik:

<strong-

pokój 111

tel. (77) 46 23 131

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw zamówień publicznych i spraw komunalnych należy w szczególności:

 

1.Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz pracy komisji przetargowych oraz przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

2.Współdziałanie w przygotowywaniu przetargów na wybór wykonawców zadań przyjętych do planu rzeczowego w gminnych jednostkach organizacyjnych.

3.Nadzór nad działalnością zarządcy mieszkalnych budynków komunalnych.

4.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową gminy.

5.Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem prawa do najmu lokali.

6.Reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

7.Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy - Prawo energetyczne.

8.Organizacja i ocena funkcjonowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

9.Realizacja zadań wynikających z przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

10.Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska.

 

Osoba kontaktowa:

Dorota Klyssek

pokój 103

tel. (77) 46 23 138

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw administracyjno-gospodarczych należy w szczególności:

 

1.Zarządzanie budynkami oraz gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i innymi pomieszczeniami urzędu.

2.Gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,

3.Zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynku urzędu.

4.Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy oraz inwentaryzacją majątku urzędu.

5.Zaopatrzenie urzędu w prasę , materiały biurowe i inne materiały specjalistyczne.

6.Gospodarka pieczęciami urzędowymi i prowadzenie ich rejestru.

7.Planowanie i realizacja remontów i inwestycji związanych z utrzymaniem budynków administracyjnych i ich wyposażeniem.

8.Trwałe oznakowywanie numerami inwentarzowymi środków trwałych i wyposażenia urzędu.

9.Współpraca w realizacji prac porządkowo-gospodarczych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych i publicznych.

 

Osoba kontaktowa:

Ilona Brolik w zastępstwie Henryka Bartoszka

pokój 300

tel. (77) 46 23 137

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw obsługi informatycznej należy w szczególności:

 

1.Opracowywanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych w urzędzie oraz organizowanie prac wdrożeniowych systemów informatycznych.

2.Nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego urzędu.

3.Planowanie i zakup sprzętu komputerowego zgodnego z potrzebami urzędu.

4.Ewidencje sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci teleinformatycznej.

5.Zapewnienie usług gwarancyjnych oraz serwisu sprzętu i oprogramowania.

6.Administrowanie siecią informatyczną urzędu i serwerem poczty elektronicznej.

7.Sprawowanie nadzoru nad ważnością licencji na oprogramowania.

8.Obsługa techniczna i programowa serwera obsługującego stronę internetową urzędu oraz serwera obsługującego Biuletyn Informacji Publicznej (funkcja redaktora).

9.Obsługa centrali telefonicznej.

 

Osoba kontaktowa:

Damian Dubiel
pokój 006
tel. (77) 46 23 109
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw oświaty i wychowania należy w szczególności:

 

1.Przygotowywanie i obsługa postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których gmina jest organem

prowadzącym.

2.Prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem nauczycieli za osiągnięcia w zakresie realizowanych zadań.

3.Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli.

4.Dokonywanie analizy i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi:
a)arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów,
b)zmian organizacji pracy jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu roku szkolnego.

5.Przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i przedszkoli.

6.Prowadzenie ewidencji obowiązku nauki oraz jego egzekwowanie.

7.Obsługa administracyjna i koordynacja prowadzonych konkursów przedmiotowych na szczeblu gminnym.

8.Planowanie, organizacja i rozliczanie zadań związanych z dowozem uczniów do szkół i placówek organizowanych dla realizacji obowiązku

szkolnego i nauki.

9.Współpraca z Opolskim Kuratorem Oświaty, innymi instytucjami i organizacjami w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół i

przedszkoli.

10.Przekazywanie jednostkom oświatowym informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji.

11.Obsługa administracyjna spraw związanych z lokalami mieszkalnymi dla nauczycieli na terenie Gminy.


Osoba kontaktowa:
Sonia Kaczmarczyk
pokój 105
tel. (77) 46 23 123
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw rozliczania jednostek szkolnych należy w szczególności:

 

1.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją budżetu przez szkoły i przedszkola, sporządzanie zbiorczych projektów planów rzeczowo-finansowych, współpraca z jednostkami w zakresie ostatecznego kształtu i realizacji budżetu poszczególnych gminnych jednostek oświatowych.
2.Sporządzanie zbiorczych sprawozdań półrocznych i rocznych z wykonania budżetu szkół i przedszkoli, z terenu gminy oraz zadań realizowanych na stanowisku.
3.Analizowanie wydatków związanych z utrzymaniem gminnych jednostek oświatowych.
4.Weryfikacja i analiza wydatków związanych z wynagradzaniem pracowników gminnych jednostek oświatowych, analiza średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
5.Analiza dochodów placówek oświatowych.
6.Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania oraz rozliczaniem dotacji celowych na zadania oświatowe.
7.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
8.Prowadzenie gminnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej.
9.Przeprowadzanie analizy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę oraz wnioskowanie o dodatkowe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
10.Prowadzenie spraw w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym zabezpieczanie środków, przygotowywanie planów, analiza sprawozdań oraz obsługa merytoryczna zadania.

11.Realizacja zadań związanych z refundacją kosztów praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych dla pracodawców i rzemieślników realizujących kształcenie zawodowe.

Osoba kontaktowa:
Izabela Guzy
pokój 105
tel. (77) 46 23 122
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 


 

Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw obsługi biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

1.Organizacyjne przygotowanie wyborów, spisów powszechnych i referendów.

2.Obsługa techniczno-biurowa posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji.

3.Dostarczanie radnym-zawiadomień o zwołaniu sesji Rady Miejskiej oraz niezbędnych materiałów, a w szczególności projektów aktów prawnych.

4.Przekazywanie treści uchwał Rady Miejskiej Burmistrzowi, Wojewodzie oraz innym uprawnionym organom.

5. Prowadzenie rejestru i zbioru interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi przygotowanych przez Burmistrza.

6.Prowadzenie rejestrów i zbiorów protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji.

7.Prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz analizowanie ich realizacji.

8.Obsługa biurowa przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, przewodniczących komisji oraz pozostałych radnych związanych z wykonywaniem mandatu.

9.Wykonywanie czynności związanych z obowiązkiem składania przez radnych oświadczeń majątkowych.

10.Obsługa Rady Miejskiej związana z rozpatrywaniem skarg i wniosków skierowanych do Rady.

11.Prowadzenie i udostępnianie do powszechnego wglądu rejestru przepisów gminnych.

12.Przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Zawadzkie oraz Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie

 

Osoba kontaktowa:

Joanna Zawadzka

pokój 207

tel. (77) 46 23 117

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu należy w szczególności:

 

1.Obsługa administracyjno-biurowa Burmistrza.

2.Obsługa sekretariatu.

3.Prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, porozumień, ugód i umów.

4.Prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz rejestru skarg i wniosków.

5.Prowadzenie księgi kontroli przeprowadzanych w urzędzie oraz dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

6.Organizacja spotkań, narad oraz uroczystości lokalnych i państwowych organów gminy z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz mieszkańcami gminy.

7.Prowadzenie kancelarii urzędu, a w szczególności ewidencja korespondencji przychodzącej, jej rozdział, wprowadzenie do programu komputerowego oraz przygotowanie do wysyłki korespondencji wychodzącej.

8.Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Osoba kontaktowa:

Danuta Labus

pokój 202

tel. (77) 46 23 106

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw kadr i archiwizacji akt należy w szczególności:

1.Prowadzenie całości spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników.

2.Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

3.Prowadzenie rejestru poleceń wyjazdu służbowego dla pracowników urzędu oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

4.Prowadzenie wszelkich spraw związanych z profilaktyczną opieką lekarską pracowników.

5.Prowadzenie kompleksu spraw socjalnych pracowników.

6.Prowadzenie spraw osobowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

7.Analiza zatrudnienia i planowanie zatrudnienia oraz sporządzanie sprawozdań.

8.Organizacja konkursów na stanowiska kierownicze w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy.

9.Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem pracowników.

10.Organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz stażów dla absolwentów.

 

Osoba kontaktowa:

Danuta Szymanowska

pokój 306

tel. (77) 46 23 106

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 
Do zadań realizowanych na Samodzielnym stanowisku do spraw remontowo-budowlanych należy w szczególności:

1. Przygotowanie i realizacja zadań budżetowych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów mienia komunalnego.
2. Nadzór nad przygotowywaniem oraz zatwierdzanie pod kątem zgodności z przepisami prawa budowlanego wytworzonej dokumentacji dotyczącej wszelkich robót budowlano-remontowych.
3. Udział w odbiorach robót budowlanych.
4. Bieżąca kontrola stanu technicznego gminnych obiektów budowlanych.
5. Nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w części związanej z budową, przebudową czy remontem.
6. Udział w przygotowywaniu zamówień publicznych oraz umów z wykonawcami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych.
7. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek technicznych i awarii w nieruchomościach stanowiących mienie gminy.
8. Ocena i zlecanie niezbędnych napraw, usuwania usterek technicznych i awarii gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
9. Pełnienie funkcji inwestora w zadaniach inwestycyjnych i remontowych obejmujących roboty budowlane i prace projektowo-kosztorysowe ujęte w budżecie gminy.
10. Przygotowywanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i budowlanych oraz rozbiórek.
11. Sporządzanie planów rozbiórek budynków, bądź wyłączenia z użytkowania budynków z uwagi na zły stan techniczny oraz udział w nadzorowaniu realizacji tych zadań
12. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem, gwarancją i rękojmią realizowanych robót budowlanych oraz załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących stanu technicznego zasobów gminy.
13. Rozliczenie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań remontowych i budowlanych oraz innych zadań inwestycyjnych, przekazanie ich protokołami przekazania oraz przyjęcie środków trwałych PT do użytku.
14. Uczestniczenie w przeglądach budynków w celu ustalenia priorytetów przy opracowywaniu planów remontowych (budowlanych) i inwestycyjnych.
15. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
16. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
17. Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego.
18. Prowadzenie ewidencji sieci dróg gminnych i mostów.
19. Utrzymywanie współpracy z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich, przebiegających przez teren gminy.
20. Nadzór nad realizacją zadań zleconych zewnętrznym wykonawcom w zakresie spraw drogowych, w tym należytego utrzymania i ochrony dróg gminnych.

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Wiktorzak

pokój 103

tel. (77) 46 23 136

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

 

 

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności w zakresie:

 

1.Zapewnienia ochrony informacji niejawnych w urzędzie.

2.Zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

3.Zarządzania ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

4.Kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

5.Opracowywania i aktualizowania, planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji.

6.Prowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

7.Prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w urzędzie, albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

 

Osoba kontaktowa:

Joanna Zawadzka

pokój 207

tel. (77) 46 23 117

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych należy w szczególności:

 

1.Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i ich rejestrowanie.

2.Kontrola pracowników i innych osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych pod względem ochrony danych.

3.Nadzór nad przekazywaniem danych osobowych instytucjom uprawnionym do ich otrzymywania.

4.Tworzenie, prowadzenie i wdrażanie w urzędzie dokumentów regulujących problematykę bezpieczeństwa danych osobowych.

5.Podejmowanie działań w sytuacji naruszenia danych osobowych, w tym przywrócenie stanu prawidłowego, zidentyfikowanie przyczyn i przedstawienie ich Burmistrzowi.

 

Osoba kontaktowa:

Joanna Zawadzka

pokój 207

tel. (77) 46 23 117

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Spacer po Krainie Dinozaurów

Fundusze europejskie na lata 2014-2020

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.